Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ราชศิลป์พัสตราภรณ์

หนังสือประกอบนิทรรศการราชพัสตราจากผ้าไทยและไทยพระราชนิยม ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการการแต่งกายสตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ อาทิ การนุ่งห่มผ้าสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ ๑-๓ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ อิทธิพลตะวันตกกับการแต่งกายสตรีไทยสมัยปฏิรูป การแต่งกายของสตรีไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง นำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในการสร้างสรรค์และสืบสานธรรมเนียมการแต่งกายแบบไทย ทรงพระราชดำริให้มีการตัดเย็บชุดไทยเพื่อทรงในระหว่างการเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ อันเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยม ๘ แบบ ซึ่งเป็นชุดประประจำชาติสำหรับสตรีไทยในปัจจุบัน และ พระราชกรณียกิจในการฟื้นฟูส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าและการเผยแพร่ผ้าพื้นเมืองและการเผยแพร่ผ้าไทย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน สิงหาคม 2562