วิสัยทัศน์

เป็นห้องสมุดคุณภาพมาตรฐานสากล ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

International accredited library that supports lifelong learning, research and innovation in order to as to strive for the university’s strategies and sustainable development goals.

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
มุ่งมั่นความเป็นเลิศ
ชูเชิดคุณธรรม
คิดและทำเพื่อสังคม

นโยบายคุณภาพ

เข้มแข็งภายใน
ถูกใจลูกค้า
เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน