บริการเครื่องถ่ายเอกสาร / เครื่องพิมพ์ / เครื่องสแกน ด้วยตัวเอง

หอสมุดกลางจุฬาฯ มีบริการถ่ายเอกสาร 2 รูปแบบดังนี้

 1. บริการเครื่องถ่ายเอกสาร / เครื่องพิมพ์ / เครื่องสแกน ด้วยตัวเอง (Self-service: Photocopying / Printing / Scanning) มีพื้นที่บริการ 2 จุด คือ บริเวณฝั่งหนังสือจองภาษาไทยชั้น 1 และ TAIC ชั้น6
  ขั้นตอนการใช้งานด้วยตนเอง
  1. เติมเงินที่เคาน์เตอร์บริการ One Stop Service ชั้น 1
   • นิสิตจุฬาฯ ใช้บัตรนิสิต / บุคลากรจุฬาฯ ใช้บัตรพนักงานฯ
   • บุคคลภายนอกติดต่อซื้อบัตรเติมเงินชั่วคราว
  2. อ่านคู่มือการใช้บริการ Photocopying/Printing/Scanning ได้ ที่นี่
  3. อัตราค่าบริการ
   ประเภท ขาว - ดำ สี
   A3 A4 A3 A4
   ถ่ายเอกสาร 1.50 0.50 15.00 10.00
   พิมพ์งาน 3.00 1.00 15.00 10.00
   สแกน 0.50 0.50 0.50 0.50
  Self Printing


 2. บริการร้านถ่ายเอกสาร (Photocopy shop) มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 1 จุด คือ บริเวณใต้บันไดชั้น 1