บริการเครื่องถ่ายเอกสาร / เครื่องพิมพ์ / เครื่องสแกน ด้วยตัวเอง

มีบริการที่ชั้น 1

ขั้นตอนการใช้งาน

 1. บุคคลภายนอกติดต่อซื้อบัตรเติมเงินชั่วคราวที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1
 2. นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถใชับัตรนิสิตเติมเงินได้เลย โดยเติมเงินได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1
 3. อ่านคู่มือการใช้บริการ Photocopying/Printing/Scanning ได้ ที่นี่
 4. อัตราค่าบริการ
  ประเภท ขาว - ดำ สี
  A3 A4 A3 A4
  ถ่ายเอกสาร 1.50 0.50 15.00 10.00
  พิมพ์งาน 3.00 1.00 15.00 10.00
  สแกน 0.50 0.50 0.50 0.50
Self Printing

ห้องสมุดยังมีบริการเครื่องพิมพ์ (Printing) ใช้บริการด้วยตัวเอง (Self Service) โดย Application: Double A FastPrint ให้บริการที่ชั้น 1 (มุมดูทีวีด้านนอกห้องสมุด) และ ชั้น 2

Double A FastPrint