Keyword Title Author

Keyword Title Author

Keyword Title Author

Keyword Title Author
Monday, July 22, 20198:00-21:00

สำนักงานวิทยทรัพยากร เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ ชั้น 1-2 เวลา 8.00-21.00 น. ชั้น 3-6 เวลา 8.00-19.00 น. วันเสาร์ ชั้น 1-6 เวลา 9.00-18.00 น. วันอาทิตย์ ชั้น 1-5 เวลา 9.00-18.00 น. Office of Academic Resources open Monday - Friday on 1st - 2nd floor at 8 a.m. - 9 p.m., 3rd - 6th floor at 8 a.m. - 7 p.m., open Saturday on 1st - 6th floor at 9 a.m. - 6 p.m. and Sunday on 1st - 5th floor at 9 a.m. - 6 p.m.

more news..

บริการสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ที่ประชุมคณบดีมีมติเห็นชอบให้บอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect บอกรับเพิ่ม

Event Calendar

14:00 - 16:00 น. อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับกลาง รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากรจุฬาฯ ห้องประชุม 2 ชั้น 3

12:00 - 16:30 น. อบรมทางไกล GDLN ห้องประชุมทางไกล ชั้น 3

08:00 - 17:00 น. การประชุมกลุ่มวิจัยดิจิทัล เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 11 "Digital for All : When AI meets 5G !!!" ห้องประชุม 1 ชั้น 3 / ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 / ห้องประชุม ชั้น 7 /โถงนิทรรศการชั้น 1 ชั้น7

08:00 - 17:00 น. การประชุมกลุ่มวิจัยดิจิทัล เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 11 "Digital for All : When AI meets 5G !!!" ห้องประชุม 1 ชั้น 3 / ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 / ห้องประชุม ชั้น 7 /โถงนิทรรศการชั้น 1 ชั้น7

14:00 - 16:00 น. อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับกลาง รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากรจุฬาฯ ห้องประชุม 2 ชั้น 3

show more(2)
show less...


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media