บริการต้อนรับ/นำชม

บริการที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำการใช้ห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงบริการต่างๆในห้องสมุด

นิสิตนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ หรือบุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถติดด่อขอใช้บริการนำชมที่ฝ่ายบริหาร โทร 0-2218-2903

ภาพต้อนรับนำชม

10 กรกฎาคม 2567
29 พฤษภาคม 2567
15 พฤษภาคม 2567

ดูทั้งหมด