Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  Other Services   /  Group Study Room

Group Study Room

บริการห้องอ่านหนังสือกลุ่ม เปิดให้บริการเฉพาะประชาคมจุฬาฯ โดยให้บริการที่สำนักงานวิทยทรัพยากร ชั้น 2, ชั้น 4 และชั้น 5 สามารถจองได้ที่ CU NEX Application สามารถดูขั้นตอนการจองห้องได้ ที่นี่

กฎการใช้งาน Group Study Room

 1. 1 คนหรือกลุ่มมีสิทธิ์จองได้ครั้งละ 1 ห้อง 1 ชั่วโมง
 2. 1 คนหรือกลุ่มมีสิทธิ์จองได้สูงสุด 2 ห้องหรือ 2 ชั่วโมงต่อวัน
 3. ผู้จองและสมาชิกเข้าร่วมจะนับเป็นสิทธิ์เดียวกัน
 4. การจองห้องจะถือว่าสําเร็จก็ต่อเมื่อผู้จองห้องสําเร็จและสมาชิกที่เข้าร่วมมาตอบรับการจองอย่างน้อยตามข้อกําหนด
 5. เมื่อจองสําเร็จแล้วหัวข้อการประชุมและรายละเอียดการจองห้องจะอยู่ใน Calendar ของนิสิตทุกคนที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกการจองทั้งหมด
 6. นิสิตสามารถจองห้องล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน รวมนับวันหยุด
 7. ผู้จองห้องสามารถ renew การจองห้องได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง ทําได้สูงสุด 2 ครั้ง ต่อ 1 ห้อง
 8. ผู้จองห้องสามารถเปลี่ยนเวลาการจองภายในวันได้ไม่ต้องการสมาชิก accept
 9. กรณีที่ห้องว่างหรือห้องที่อยู่ระหว่างการจอง ที่สมาชิกยังไม่เข้ามาตอบรับตามจํานวนที่กําหนด ดังนั้นจะอยู่ในสถานะที่จองห้องได้
 10. เมื่อสมาชิกกลุ่มไหนที่จองและเข้ามาตอบรับการจองครบตามเกณฑ์ที่กําหนด ระบบจะส่ง Notification แจ้งผู้จองและสมาชิกทุกคน และจะส่ง Notification แจ้งผู้จองที่ไม่ สําเร็จด้วย
 11. เข้าห้องได้ก่อน 15 นาที
 12. ผู้จองห้องสามารถยกเลิกการจองห้องได้ก่อน 15 นาทีที่เริ่มเวลาจองห้องไว้จะถือว่าไม่เสียสิทธิ์
 13. ถ้าจองแล้วไม่มาใช้หรือยกเลิกไม่ทันก่อน 15 นาทีที่เริ่มใช้จะถือว่าผู้จองห้องทําผิดนับ 1 ครั้ง
 14. ถ้าทําผิด 3 ครั้งใน 90 วัน คนนั้นจะไม่มีสิทธิ์จองห้องประชุมได้อีกใน 30 วันนั้น
 15. ใช้1 คนในการเช็คชื่อ

รายละเอียดในการจองห้องดังนี้

 1. รหัสนิสิต ชื่อ นามสกุล คณะ ซึ่งเป็นข้อมูลของนิสิตที่ login CU NEX อยู่แล้ว
 2. วันที่ และเวลา ที่ต้องการจอง
 3. สถานที่ คือ ชื่อห้อง ชั้น อาคาร
Group Study Room
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram