บริการห้องอ่านหนังสือกลุ่ม

เปิดให้บริการเฉพาะประชาคมจุฬาฯ โดยให้บริการที่สำนักงานวิทยทรัพยากร ชั้น 2, ชั้น 4 และชั้น 5 สามารถจองได้ที่ CU NEX Application สามารถดูขั้นตอนการจองห้องได้ ที่นี่

กฎการใช้งาน Group Study Room

 1. 1 คนหรือกลุ่มมีสิทธิ์จองได้ครั้งละ 1 ห้อง 1 ชั่วโมง
 2. 1 คนหรือกลุ่มมีสิทธิ์จองได้สูงสุด 2 ห้องหรือ 2 ชั่วโมงต่อวัน
 3. ผู้จองและสมาชิกเข้าร่วมจะนับเป็นสิทธิ์เดียวกัน
 4. การจองห้องจะถือว่าสําเร็จก็ต่อเมื่อผู้จองห้องสําเร็จและสมาชิกที่เข้าร่วมมาตอบรับการจองอย่างน้อยตามข้อกําหนด
 5. เมื่อจองสําเร็จแล้วหัวข้อการประชุมและรายละเอียดการจองห้องจะอยู่ใน Calendar ของนิสิตทุกคนที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกการจองทั้งหมด
 6. นิสิตสามารถจองห้องล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน รวมนับวันหยุด
 7. ผู้จองห้องสามารถ renew การจองห้องได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง ทําได้สูงสุด 2 ครั้ง ต่อ 1 ห้อง
 8. ผู้จองห้องสามารถเปลี่ยนเวลาการจองภายในวันได้ไม่ต้องการสมาชิก accept
 9. กรณีที่ห้องว่างหรือห้องที่อยู่ระหว่างการจอง ที่สมาชิกยังไม่เข้ามาตอบรับตามจํานวนที่กําหนด ดังนั้นจะอยู่ในสถานะที่จองห้องได้
 10. เมื่อสมาชิกกลุ่มไหนที่จองและเข้ามาตอบรับการจองครบตามเกณฑ์ที่กําหนด ระบบจะส่ง Notification แจ้งผู้จองและสมาชิกทุกคน และจะส่ง Notification แจ้งผู้จองที่ไม่ สําเร็จด้วย
 11. เข้าห้องได้ก่อน 15 นาที
 12. ผู้จองห้องสามารถยกเลิกการจองห้องได้ก่อน 15 นาทีที่เริ่มเวลาจองห้องไว้จะถือว่าไม่เสียสิทธิ์
 13. ถ้าจองแล้วไม่มาใช้หรือยกเลิกไม่ทันก่อน 15 นาทีที่เริ่มใช้จะถือว่าผู้จองห้องทําผิดนับ 1 ครั้ง
 14. ถ้าทําผิด 3 ครั้งใน 90 วัน คนนั้นจะไม่มีสิทธิ์จองห้องประชุมได้อีกใน 30 วันนั้น
 15. ใช้1 คนในการเช็คชื่อ

รายละเอียดในการจองห้องดังนี้

 1. รหัสนิสิต ชื่อ นามสกุล คณะ ซึ่งเป็นข้อมูลของนิสิตที่ login CU NEX อยู่แล้ว
 2. วันที่ และเวลา ที่ต้องการจอง
 3. สถานที่ คือ ชื่อห้อง ชั้น อาคาร