Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  Borrow and Return   /  How much can I borrow?

ระเบียบการยืมทรัพยากรห้องสมุด

ประเภทผู้ยืม
จำนวนที่ให้ยืม
ระยะเวลา
อาจารย์20 เล่ม 30 วัน
บุคลากร 15 เล่ม
นิสิตปริญญาเอก15 เล่ม14วัน
นิสิตปริญญาโท10 เล่ม
นิสิตปริญญาตรี7 เล่ม
สมาชิกภายนอกรายปี5 เล่ม
หนังสือจอง* ผู้ยืมทุกประเภท2 เล่ม7 วัน
IPAD* เฉพาะนิสิต อาจารย์ และ
บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 เครื่อง3 ชั่วโมง
ค่าปรับ

ชนิดของสิ่งพิมพ์
ค่าปรับ
หนังสือทั่วไป3 บาท/วัน
สิ่งพิมพ์พิเศษ
(ยืมเฉพาะฉบับที่ 2 ขึ้นไป)
หนังสือจอง
(ยืมเฉพาะฉบับที่ 2 ขึ้นไป)
30 บาท/วัน
IPAD 30 บาท/ชั่วโมง