การอ้างอิงรูปแบบ APA (American Psychological Association)

การเขียนและอ้างอิงตามรูปแบบ APA เริ่มขึ้นเมื่อปี 1929 โดยการรวมกลุ่มของนักจิตวิทยา นักมานุษยวิทยา และการจัดการธุรกิจได้ร่วมกันกำหนดวิธีการ แนวทาง รูปแบบ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบของการเขียนทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำความเข้าใจในการอ่าน และได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความชื่อ “Instructions in regard to preparation of manuscript” ในวารสาร Psychological Bulletin (Bentley et al., 1929) นับแต่นั้นได้พัฒนาขอบเขตเป็นคู่มือการตีพิมพ์ (Publication Manual) เพื่อตอบสนองความต้องการของนักวิจัย นักศึกษา และนักการศึกษาครอบคลุมสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มนุษยศาสตร์ และอื่น ๆ (American Psychological Association, 2022) สำหรับปัจจุบันเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 ในปี ค.ศ. 2020