Journal Impact Factor

Impact Factor (IF) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Thomson Reuters เพื่อใช้เป็นดัชนีหนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของวารสาร โดยวัดจากค่าความถี่ที่บทความในวารสารหนึ่งๆได้รับการอ้างถึงในช่วง 2 ปี (ตามการจัดของ JCR year)

IF = 1.0 หมายถึง โดยเฉลี่ยบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ในช่วง 1 หรือ 2 ปีที่ผ่านมาได้รับการอ้างถึง 1 ครั้ง

การพิจารณาคุณภาพของวารสารโดยใช้ค่า IF จะต้องเปรียบเทียบค่า IF นี้ในระหว่างกลุ่มวารสารที่จัดอยู่ในสาขาเดียวกัน จึงจะทราบว่าวารสารรายชื่อหนึ่งๆ มี IF สูง หรือ มีผลกระทบในวงวิชาการสูงเป็นอันดับต้นๆของสาขาหรือไม่

ท่านสามารถตรวจสอบค่า IF ของวารสาร ได้จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports หรือ แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจสอบค่า Impact Factor