Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  Research Support   /  Bibliometric   /  Journal Impact Factor

Journal Impact Factor


Impact Factor (IF) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Thomson Reuters เพื่อใช้เป็นดัชนีหนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของวารสาร โดยวัดจากค่าความถี่ที่บทความในวารสารหนึ่งๆได้รับการอ้างถึงในช่วง 2 ปี (ตามการจัดของ JCR year)

IF = 1.0 หมายถึง โดยเฉลี่ยบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ในช่วง 1 หรือ 2 ปีที่ผ่านมาได้รับการอ้างถึง 1 ครั้ง

การพิจารณาคุณภาพของวารสารโดยใช้ค่า IF จะต้องเปรียบเทียบค่า IF นี้ในระหว่างกลุ่มวารสารที่จัดอยู่ในสาขาเดียวกัน จึงจะทราบว่าวารสารรายชื่อหนึ่งๆ มี IF สูง หรือ มีผลกระทบในวงวิชาการสูงเป็นอันดับต้นๆของสาขาหรือไม่


การตรวจสอบค่า Impact Factor ท่านสามารถตรวจสอบค่า IF ของวารสาร ได้จากฐานข้อมูลLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram