บริการ Book Butler Service

บริการ Book Butler Service: บริการช่วยสืบค้น และให้คำปรึกษาในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศผ่าน Zoom และบริการจองหนังสือ ให้บริการแก่ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจุฬาฯ สมาชิกห้องสมุดรายปีประเภท ก และบุคคลทั่วไป โดยแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ https://forms.office.com/r/3sdy705VaG

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ให้บริการเฉพาะทรัพยากรของศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน (Thailand and ASEAN Information Center)
 2. บริการช่วยสืบค้น และให้คำปรึกษาในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศผ่าน Zoom (Personal Consultant) ให้บริการในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตามช่วงเวลาที่กำหนด *กรุณาแจ้งขอรับบริการอย่างน้อยล่วงหน้าก่อน 1 วันทำการ
 3. บริการจองหนังสือ และมารับหนังสือด้วยตนเอง (Reserving and Self pick-up) ห้องสมุดจะจัดเตรียมหนังสือให้กับผู้รับบริการที่แจ้งขอยืมหนังสือผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยสามารถเลือกรับหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการตามเวลาที่แจ้งไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  User TypeLocation to pick up and TimeUsage status
  1. สมาชิกห้องสมุด: นิสิต บุคลากร และสมาชิกประเภท ก
  Library Member:
  student, staff, and member A
  1. Thailand and ASEAN Information Center: 6th floor
   • Monday-Friday 8.00 am -7.00 pm.
   • Saturday: 9.00 am - 6.00 pm
  2. Counter Service: 1st floor
   • Monday - Friday: 7.00 pm - 9.00 pm
  Check Out
  2. บุคคลทั่วไป
  Visitor*
  Thailand and ASEAN Information Center: 6th floor
  • Monday-Friday 8.00 am -7.00 pm.
  • Saturday: 9.00 am - 6.00 pm
  Library Use Only

  *กรณีผู้รับบริการเป็นบุคคลทั่วไป (Visitor) ห้องสมุดจะยืนยัน Status ของหนังสือ และจัดเตรียมไว้ให้ก่อนวันที่นัดหมายที่จะเข้ามาใช้หนังสือ 1 วันทำการ เมื่อมาถึงห้องสมุดกรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 6 Thailand and ASEAN Information Center ภายในเวลาทำการ


 4. ทุกคำขอรับบริการจะได้รับการตอบกลับจากห้องสมุด ทางอีเมล์ที่ผู้รับบริการแจ้งไว้เบื้องต้น เพื่อแจ้งรายละเอียด ยืนยัน/ปฏิเสธ นัดหมายเวลาการเข้ามารับหนังสือ
 5. กรณีต้องการขอรับบริการเร่งด่วน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Inbox FB: TAIC https://www.facebook.com/TAIC.Chulalongkorn