บริการ Scan on Demand

บริการ Scan on Demand เป็นบริการสแกนเอกสารให้กรณีพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน ภายใต้การให้บริการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย โดยบริการสแกนเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศในกลุ่ม Thailand Collection, Chula Collection และ Government Publication ที่มีสถานะ Library Use Only

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ให้บริการแก่ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจุฬาฯ สมาชิกห้องสมุดรายปีประเภท ก และบริการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) อ่านรายละเอียดบริการ Scan on demand for ILL เพิ่มเติม
 2. เฉพาะหนังสือของศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียนที่มีสถานะ "Lib Use Only" และ Location ดังนี้
  • Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection
  • Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Thailand Collection
  • Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication
 3. กรุณาระบุบท (Chapter) หรือ หน้า (Pages) ที่ต้องการสแกนในช่องNote ห้องสมุดสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนหน้าตามความเหมาะสมของแต่ละเล่ม โดยคำนึงถึงพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ กรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้ระบุจำนวนหน้า หรือสารบัญ กรุณารอการติดต่อกลับจากห้องสมุดเพื่อทำการส่งหน้าสารบัญทางอีเมล์
 4. กรุณารอการติดต่อกลับจากห้องสมุดเพื่อยืนยันบริการ ผู้รับบริการจะได้รับอีเมลยืนยันการรับงาน และการแจ้งรอบวันส่งงาน โดยจัดส่งไฟล์ตามรอบการส่งงานทุกวันอังคารและวันศุกร์ (ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ปรับรอบเวลาตามความเหมาะสม หากมี Request จำนวนมาก ทั้งนี้จะแจ้งผู้รับบริการให้ทราบ) หากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับท่านจะได้รับไฟล์ในรอบบริการถัดไป กรุณาระบุ ชื่อผู้รับบริการ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ที่ถูกต้อง ห้องสมุดจะติดต่อกลับและส่งไฟล์ทางอีเมล์
 5. ไฟล์ที่ผู้ใช้ได้รับจะปรากฏลายน้ำ “Library Use Only”
 6. สำหรับสมาชิกห้องสมุดรายปีประเภท ก. กรุณาแจ้งความประสงค์ผ่านทาง email : tic@car.chula.ac.th หรือ chulalibrary@car.chula.ac.th หรือ Inbox FB: TAIC โดยระบุ ชื่อหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อ-สกุลของสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์สำหรับติดต่อกลับ
 7. ข้อมูลติดต่อของผู้รับบริการ ศูนย์สารสนเทศฯ จะใช้เพื่อการบริการและจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ