โครงสร้างองค์กร

สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จัดตั้งขึ้นเมื่อแรกตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2453 หลังจากที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนได้รับการสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจึงเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 โดยตั้งอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 โดยการรวมหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน คือ หอสมุดกลาง ศูนย์เอกสารประเทศไทย และศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง

ปัจจุบัน ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารสำนักงานวิทยทรัพยากร พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศข้อบังคับ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปนั้น สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกอบด้วย 4 ฝ่าย และ 1 ศูนย์ดังนี้

 1. สำนักงานวิทยทรัพยากร

  1. ฝ่ายบริหาร

   1. กลุ่มภารกิจบริหารแผนและการคลัง

    1. - งานแผนและงบประมาณ

     - งานคลังและพัสดุ

   2. กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

    1. - งานบริหารทรัพยากร บุคคลและธุรการ

     - งานสื่อสารองค์กร

     - งานระบบกายภาพ

  2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

   1. กลุ่มภารกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานและฮาร์ดแวร์

    1. - งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

     - งานเครื่องแม่ข่าย

     - งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

     - งานสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   2. กลุ่มภารกิจพัฒนาและบริหารจัดการโปรแกรม

    1. - งานพัฒนาโปรแกรม

     - งานบริหารจัดการโปรแกรมสำเร็จรูป

  3. ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ

   1. กลุ่มภารกิจผลิตสื่อมัลติมีเดีย

    1. - งานผลิตสื่อการศึกษา

     - งานผลิตสื่อแบบเคลื่อนที่

     - งานอนุรักษ์ทรัพยากรมัลติมีเดีย

   2. กลุ่มภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดีย

    1. - งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

     - งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ในพื้นที่การเรียนรู้

     - งานประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

     - งานประชาสัมพันธ์สื่อมัลติมีเดียผ่านจอภาพ

     - งานคลังข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

     - งานฝึกอบรมการผลิตสื่อ

  4. ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ

   1. กลุ่มภารกิจงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

    1. - งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

     - งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

     - งานแปลงทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นสื่อดิจิทัล

     - งานบริการสารสนเทศพื้นฐาน

   2. กลุ่มภารกิจส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

    1. - งานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

     - งานส่งเสริมการรู้และการใช้สารสนเทศ

  5. ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

   1. กลุ่มภารกิจสารสนเทศประเทศไทย

    1. - งานจัดหา วิเคราะห์ บริการและให้คำปรึกษาสารสนเทศประเทศไทยเชิงลึก

     - งานพัฒนาและเผยแพร่คลังความรู้ดิจิตัลเกี่ยวกับประเทศไทย และสิ่งพิมพ์หายาก

     - งานพัฒนาฐานข้อมูลและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

   2. กลุ่มภารกิจสารสนเทศประชาคมอาเซียน

    1. - งานจัดหา วิเคราะห์ บริการ และให้คำปรึกษาสารสนเทศประชาคมอาเซียน

     - งานพัฒนาสารสนเทศสำเร็จรูป และเผยแพร่คลังความรู้ดิจิตัลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน