แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / คำถาม / คำชมเชย
Complaint / Suggestions / Questions / Compliments Form

* Required field

กรุณาเลือกประเภท / Type *
ร้องเรียนการให้บริการ บุคลากร ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม / Complaints: Service, Staff, Information Resources, Environment, Library Facilities
ข้อเสนอแนะ / Suggestion
คำชมเชย / Compliments / Reviews
สอบถามข้อมูล / Questions (Q&A)
วันที่เกิดเหตุ / The Date of the Event *

เวลา / Time *
รายละเอียด / Description *
ไฟล์แนบ / Attach File (Only JPG, PNG and GIF files are allowed) ชื่อ-นามสกุล / Name
อีเมล์ / Email

ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อใช้ในการให้บริการ