แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ
Complaint / Suggestions Form

* Required field

รายละเอียด / Description *
วันที่เกิดเหตุ / The Date of the Event
เวลา / Time
ประเภท / Type
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน / Complaint for unprofessional staff or organization
ร้องเรียนการให้บริการ / Complaint for unsatisfied services
ร้องเรียนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ / Complaint for Information resources
ร้องเรียนด้านอาคารสถานที่หรือสิ่งแวดล้อม/ Complaint for library’s environment, ambient, or facilities
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำชมเชย / Comment Suggestion and Compliment
สอบถามข้อมูล / Asking questions
ร้องขอข้อมูล / Request for Information
อื่นๆ / Other
ข้อเสนอแนะ / Suggestion
ชื่อ-นามสกุลผู้ร้องเรียน / Name *
หมายเลขโทรศัพท์/Phone Number ที่อยู่ / Address อีเมล์ / Email

มีความประสงค์ขอให้ปกปิดชื่อ / Stay Anonymous