ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

ให้บริการเอกสารทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และการพัฒนาประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นเอกสารที่เผยแพร่ในวงจำกัดไม่สามารถหาซื้อได้ มีข้อมูลตั้งแต่ปีทศวรรษที่ 1960 (พ.ศ. 2500) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นิสิต อาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ และสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้ อ่านตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศได้ที่ ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร เลือกค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้ตามช่องทางดังนี้

ฐานข้อมูลเฉพาะด้านสารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน (Thailand and ASEAN Plus Special Database)

รวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศคัดสรร ด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประชาคมอาเซียน ราว 100,000 เรื่อง ประกอบด้วย หนังสือ รายงานวิจัย รายงานการประชุม และเอกสารเผยแพร่ในวงจำกัด (Grey Literature) ให้บริการบทคัดย่อ (Abstract) และดรรชนีสืบค้น (Index) ภาษาอังกฤษ สำหรับทรัพยากรสารสนเทศคัดสรร สามารถชมรีวิวหนังสือใหม่ประจำเดือนได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ห้องสมุด หรือบน Facebook : TAIC เข้าใช้งานได้ที่ https://libtic.car.chula.ac.th/

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน

รวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนพร้อมภาพตัวอย่าง จัดหมวดหมู่ข้อมูลให้สอดคล้องกับสามเสาหลักอาเซียน อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC) นำเสนองานประมวลสารสนเทศสำเร็จรูป เช่น Infographics และบทความต่างๆ จากงานเสวนาวิชาการด้านอาเซียน รวมถึงคัดเลือก E-Book ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ประชาคมจุฬาฯ สามารถดาวน์โหลด หรือ อ่านหนังสือฉบับเต็มได้ (มีระบบ authentication) เข้าใช้งานได้ที่ http://tic.car.chula.ac.th/

คลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลแบบ Open Access

โดยข้อมูลกลุ่มแรกที่นำออกให้บริการคือหัวข้อ Thailand and Southeast Asia in Cold War Era มาจากการแปลงเอกสารเก่าทรงคุณค่าจากระบบไมโครฟิล์มและจากตัวเล่มหนังสือให้กลายเป็นดิจิทัลไฟล์ ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ทั้งทางเว็บไซต์ หรือผ่านฐานข้อมูล TIC Database เนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคสงครามเย็น ลัทธิคอมมิวนิสต์ สภาพสังคม ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อย ในรูปแบบข้อมูลงานวิจัย สถิติ รายงานการประชุม บทความ คลิปข่าว และเอกสารอื่นๆที่มีการเผยแพร่ในวงจำกัด ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลตั้งแต่ปีทศวรรษที่ 1960’s (พ.ศ. 2500) เป็นต้นมา สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านล็อกอินจุฬาฯ สำเนาเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดปรากฏปีที่พิมพ์ ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) ซึ่งเป็น Burmese-English Dictionary และปี ค.ศ. 1898 (พ.ศ. 2441) ซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับรัฐฉานและสยาม เข้าใช้งานได้ที่ http://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/