บริการสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ

สำนักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับศูนย์สื่อสารองค์กร สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารกิจการนิสิต และสำนักบริหารระบบกายภาพ ได้ปรับปรุงระบบสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงอาหารอาคารจุลจักรพงษ์ โรงอาหารข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี และภายในอาคารจามจุรี 9 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานที่ต้องการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ในลักษณะโปสเตอร์ วีดิทัศน์ อักษรวิ่ง ทาง CU Digital Signage จะต้องส่งข้อมูล ข่าวสารเป็นไฟล์ตามลักษณะที่กำหนดมาให้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทางอีเมล์ที่ หรือโทร. 02-218-2946, 02-218-21933