Check Plagiarism (Turnitin)

Turnitin เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ (Similarity index)

ผู้ใช้งานโปรแกรม Turnitin ประกอบด้วย อาจารย์ และนิสิต ซึ่งมีวิธีการเข้าใช้และมีบทบาทการใช้งานโปรแกรมแตกต่างกัน ดังนี้

  1. อาจารย์
    1. เริ่มต้นใช้งานโดยการ create account ของตนเอง ด้วยอีเมล์จุฬาฯ (...@chula.ac.th)
    2. เลือกประเภทผู้ใช้เป็น "Instructor" และป้อน password & ID combination ของคณะที่ท่านสังกัด
    3. ผู้ประสานงานประจำคณะ มีบทบาทในการสร้าง Class และ Assignment เพื่อให้นิสิตเข้าไปส่งงาน นอกจากนี้ท่านยังสามารถส่งงานเขียนของท่านเองเข้าไปตรวจสอบได้เช่นกัน

    คู่มือการใช้ Turnitin ประเภท "Instructor"