บริการห้องนมาซ

สำนักงานวิทยทรัพยากรจัดห้องสำหรับนมาซให้ผู้รับบริการที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ชั้น 5 จำนวน 2 ห้อง แบ่งเป็น ห้องนมาซชาย และห้องนมาซหญิง สามารถติดต่อขอรับกุญแจเพื่อใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร

Prayer Room