ระบบประกันคุณภาพ

ระบบประกันคุณภาพที่สำนักงานวิทยทรัพยากรได้ผ่านการรับรอง ประกอบด้วย

มาตรฐาน ISO 9001:2015

ISO 9001 : 2015 คือ มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นระบบที่ใช้สำหรับบริหารกระบวนการให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จัดทำและประกาศใช้โดย International Organization for Standardization ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ดูรายละเอียด

รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ตามโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ปี 2563

ซึ่งเป็นรางวัลที่กรมส่งเสริมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมมอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด

งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำนักงานวิทยทรัพยากรได้ดำเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง จัดการงาน และจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และดูแล ให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีอาชีวอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้รับความปลอดภัยปราศจากภัยคุกคาม ไม่มีอันตรายและความเสี่ยงใดๆ ตลอดเวลาที่ดำเนินกิจกรรมภายในสำนักงานวิทยทรัพยากร

ดูรายละเอียด