Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleคู่มือมนุษย์ : ฉบับสาระสำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนา
Author พุทธทาสภิกขุ
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, 2549
Descript [10], 95, [5] หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม

CONTENT

ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน -- พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร -- ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์) -- อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน) -- ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา) -- คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์) -- การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ -- การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา -- ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก


พุทธศาสนา การปฏิบัติธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Dharma Centre Libraryพ.1-79.7LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram