Authorรภัสสา จันทาศรี
Titleแก้วมังกร / รภัสสา จันทาศรี
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2552
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 91 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

คุณค่าทางอาหารและการใช้ประโยชน์ -- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ -- พันธุ์ที่สำคัญ -- การเจริญเติบโต การออกดอกและการผลิต -- การทำสวนแก้วมังกร -- การจัดการดูแลรักษาสวนแก้วมังกร -- การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู -- การขยายพันธุ์ -- การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว -- สถานการณ์แก้วมังกรในต่างประเทศ -- การปลูกแก้วมังกรเป็นไม้ประดับ -- รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับแก้วมังกร


แก้วมังกร แก้วมังกร -- การปลูก แก้วมังกร -- การใช้ประโยชน์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)634.775 ร146กCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)634.775 ร146กCHECK SHELVES