Authorนันทนา พุฒิกร
Titleการเลี้ยงปลากะพงขาว / นันทนา พุฒิกร, วราภรณ์ ทองชัช
Imprint กรุงเทพฯ : กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2524
Descript 30 หน้า

ปลากะพงขาว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4763931 น418กDISCARD