Authorชัยอนันต์ สมุทวณิช
Titleวิชาลัทธิการเมือง ส. 033 / ชัยอนันต์ สมุทวณิช
Imprint กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2519
Descript 233 หน้า

สังคมศึกษา -- แบบเรียน การเมืองของโลก การเมือง ประชาธิปไตย ลัทธิคอมมิวนิสต์ เผด็จการ เสรีนิยม สังคมนิยม

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library320 ชวCHECK SHELVES
Political Science Library320 ชวCHECK SHELVES
Political Science Library320 ชวCHECK SHELVES
Political Science Library320 ชวCHECK SHELVES
Political Science Library320 ชวCHECK SHELVES
Arts Library : StackJC11 ช216ลCHECK SHELVES
Arts Library : StackJC11 ส16บDISCARD