Titleรายงานการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม บ้านคุ้งโตนด ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ / กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน
Imprint พระนคร : กรม, 2514
Descript 40 หน้า

ประจวบคีรีขันธ์ -- ภาวะเศรษฐกิจ บ้านคุ้งโตนด (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์ -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.1593 ก27รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)309.1593 ก27รCHECK SHELVES
Population Information Centerท.218/ฝ.354/กรLIB USE ONLY