Titleรายงานการประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ. 2524 (ภาคกลาง) / สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย, 2525
Descript 182 หน้า

โครงการสร้างงานในชนบท การพัฒนาชนบท ค่าจ้างกับแรงงาน ไทย (ภาคกลาง) -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ส215รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 ส215รCHECK SHELVES