Authorบำรุง สุขพรรณ์
Titleรายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของพระสงฆ์ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่และพัฒนาความคิดจิตใจของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะพระสงฆ์ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชน เขต4 (จังหวัดอุดรธานี) / บำรุง สุขพรรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526
Descript 166 หน้า

สื่อมวลชน -- วิจัย การพัฒนาชนบท -- ไทย สงฆ์ -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)302.23 บ314รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)302.23 บ314รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)302.23 บ314รCHECK SHELVES