Titleนิบาตชาดก จตฺตาฬีสนิบาต / พระเจ้าวรวงศเธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน ทรงเรียบเรียง
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2466
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Descript ก-ค, 142 หน้า ; 23 ซม

SUMMARY

นิบาตชาดก จตฺตาทีสนิบาตนี้ ประกอบด้วยชาดก 4 เรื่องคือ เตสกุณชาดก สรภงคชาดก อลมฺพุสชาดก และสํชปาลชาดก มีสารบาญประกอบเรื่องย่อสำหรับชาดกแต่ละเรื่อง


SUBJECT

  1. ชินวรสิริวัฒน์
  2. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง (ม.จ. ภุชงค์ สิริวฑฺฒโน)
  3. 2402-2480
  4. ชาดก
  5. นิทานคติธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 294.341 ช512น ล.16.1LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512น ล.16.1LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1241 2466LIB USE ONLY