Titleศรีพุทธธรรมอนุสรณ์
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2508
Descript 37 หน้า

CONTENT

พรหมวิหาร / โดย ม.จ. หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล -- พระไตรลักษณ์ / โดย ม.จ. หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล -- พระนิพพาน / โดย ม.จ. หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล -- ปาฐกถาเรื่องเกิดตาย ตายเกิด / โดย พระชาญบรรณกิจ -- หัวใจ (นัยสำคัญ) ในการเจริญกัมมัฏฐาน / โดย สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสเทว) -- การบำเพ็ญชีวิตไปสู่สุคติ / โดย พระราชสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทธิ) -- อุปัตติกถา (บางตอน) / โดย พระธรรมโกศาจารย์


ศรีโภคากร (ศรี ลิมปิสวัสดิ์) ขุน พุทธศาสนา หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3 ศ173CHECK SHELVES