Authorวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
Titleจิตวิทยาเด็กนอกระดับ (เด็กพิเศษ) = Psychology of exceptional children / วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526
Descript 222 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

เด็กที่เป็นปัญหา เด็กอปกติ จิตวิทยาเด็ก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)155.45 ว117จCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)155.45 ว117จCHECK SHELVES