Authorชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, 2461-2546
Titleเมืองไทยในอดีต / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
Imprint กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, c2520
Descript 180 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

เมื่อแรกเล่นรูปยาซิกาแรต -- เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ -- พระพุทธเจ้าหลวงปางทรงผนวช -- ดาราหน้าโรงหวย -- งานเฉลิมพระชนม์พรรษาของกษัตริย์ไทยในอดีต -- บ่อนเบี้ยสมัยคุณปู่ -- อธิบดีกรมอัยการคนแรกของเมืองไทยถูกรุมพิฆาต -- อาชญากรรมคุณปู่


ไทย -- ประวัติศาสตร์ ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ 2325-

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ช27มทCHECK SHELVES
Political Science Library089.9591 ช27มCHECK SHELVES
Arts LibraryDS571 ช227มCHECK SHELVES
Communication Arts Library959.3 ช27มCHECK SHELVES
Arts LibraryDS571 ช227มCHECK SHELVES
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS571 ช227มCONTACT STAFF