Authorดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486
Titleประชุมพระนิพนธ์เบ็ดเตล็ด / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
Imprint พระนคร : คุรุสภา, 2504
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra61_0146
Descript 321 หน้า ; 19 ซม

CONTENT

วินิจฉัยพระยศเจ้านายที่เรียกว่า "กรมสมเด็จ" หรือ "สมเด็จกรม" -- วินิจฉัยเรื่องพระเจดีย์ 3 องค์ -- วินิจฉัยเรื่องลายแทง -- วินิจฉัยคำเรียกพระภิกษุ -- เรื่องเครื่องม้าอะแซหวุ่นกี้ -- เรื่องสร้างพระบรมรูปทรงม้า -- อธิบายเรื่องพระบาท -- อธิบายว่าด้วยยศเจ้า -- ตำนานการที่ไทยเรียนภาษาอังกฤษ -- ลักษณะการศึกาาของเจ้านายโบราณ -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- ประเพณีประกาศพระราชกฤษฎีกาแต่โบราณ -- ปาฐกถาเรื่อง "ประเพณีไทย" -- อธิบายตำนานเรื่องรำโคม -- วิธีเล่นเต้นสิงโตและรำโคมอย่างญวณ -- ว่าด้วยรำโคมอย่างไทย -- พระราชมรดกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก -- อธิบายเรื่องบุหรี่ -- แฟชั่น -- เรื่องเมืองอู่ทอง -- วินิจฉัยนาม -- นิทานเรื่องเลี้ยงเด็ก


รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS
Central Library : Stack (Contact Staff)081 ด217ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)081 ด217ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)081 ด217ปCHECK SHELVES