Authorไอคิว 45
Titleผ่าโลกเร้นลับ : เรื่องจริงที่แปลกกว่าเรื่องอ่านเล่น / ไอคิว 45
Imprint กรุงเทพฯ : ประเสริฐวาทิน, 2521
Descript 275 หน้า : ภาพประกอบ

รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)080 อ91ผCHECK SHELVES