Authorวิทย์ พิณคันเงิน
Titleประวัติสารคดี / วิทย์ พิณคันเงิน
Imprint [พระนคร] : คลังวิทยา, 2506
Descript 386 หน้า

CONTENT

เรื่องเกี่ยวกับผ้าชนิดต่าง ๆ -- กิรดังได้ยินมาเกี่ยวกับไทย -- เรื่องเกี่ยวกับราชตระกูล -- กระทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา -- เครื่องทรงสำหรับพระมหากษัตริย์ -- ผีปั้นรูป -- ปูชนียสถานในพุทธศาสนา -- นางจามเทวี -- ภาพเขียนในวรรณคดีไทย -- อันเนื่องมาแต่รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป -- เครื่องราชกกุธภัณฑ์ -- เครื่องนมัสการและเครื่องบูชา -- เมืองไทยเป็นสุขและปลอดภัยสำหรับชาวต่างประเทศ -- ละคร โขน ลิเก -- แหลมทองก่อนไทยเข้าครอง -- พวกไทยสายต่าง ๆ -- นาฏศิลปไทย -- วัดเจดีย์หลวง -- วัดสังข์กระจาย -- วัดสุวรรณารามธนบุรี -- วัดดุสิตารามจังหวัดธนบุรี -- วัดสุวรรณดารามอยุธยา -- วัดราชโอรสาราม -- วัดสวนดอก -- ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม -- วัดสังเวชวิศยามราม -- วัดในเมืองหลวงพระบาง -- เครื่องดนตรีไทย -- ไทยเคยเป็นพ่อค้ามาก่อน


ความรู้ทั่วไป

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library081 ว34ปIN REPAIR