Authorโบชาร์ด, ฟิลิป
Titleเยาวชนผู้อ่าน ผู้ดูและผู้ฟังรายงานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ และวิทยุสำหรับเยาวชน = The child audience, a report on press, film and radio for children / ฟิลิป โปชาร์ด แปล [โดย] แม้นมาส ชวลิต, ฐาปะนี นาครทรรพ
Imprint [พระนคร] : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2503
Descript 315 หน้า

วรรณกรรมสำหรับเด็ก วารสารสำหรับเด็ก ภาพยนตร์สำหรับเด็ก จิตวิทยาเด็ก รายการวิทยุสำหรับเด็ก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)028.5 บ81ยCHECK SHELVES