Authorสรรค์ รังสฤษฎิ์
Titleวิวัฒนาการแห่งสังคมสยาม ภาคต้น
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยศึกษา, 2524
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Descript 175 หน้า

ไทย -- อารยธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS568 ส17วCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS568 ส17วCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS568 ส17วCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS568 ส17วCHECK SHELVES