ความขัดแย้งและสันติภาพ

ความขัดแย้งและสันติภาพ

นำเสนอความหมายทั้งความขัดแย้งและสันติภาพอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งมีความเหมาะสมกับสังคมที่กำลังเผชิญความแตกแยกทางด้านความคิดที่ค่อนข้างรุนแรง มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นสีต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ

สารบัญ

บทที่ 1 ความขัดแย้งและสันติภาพ

บทที่ 2 แนวความคิดละทฤษฎีความขัดแย้ง

บทที่ 3 ความขัดแย้งเฉพาะกรณีในประเทศไทย

บทที่ 4 ความขัดแย้งในประชาคมโลก

บทที่ 5 สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมระดับโลกในยุคโลกาภิวัฒน์

บทที่ 6 แนวคิดเรื่องสันติภาพ

บทที่ 7 ความหมายและทฤษฎีสันติภาพ

บทที่ 8 วิธีสร้างสันติภาพ

บทที่ 9 การรักษาสันติภาพ

บทที่ 10 เส้นทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

หนังสือแนะนำชุด “ความขัดแย้งและสันติภาพ” เดือนตุลาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)303.66 ว437ค 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.66 ว437ค 2560CHECK SHELVES

บทเรียนสันติภาพ : เรียนรู้กระบวนการสันติภาพในประสบการณ์ความขัดแย้งร่วมสมัย

บทเรียนสันติภาพ : เรียนรู้กระบวนการสันติภาพในประสบการณ์ความขัดแย้งร่วมสมัย

การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ เพื่อเปิดโลกทัศน์ของท้องถิ่นเกี่ยวกับบทเรียนของการจัดการความขัดแย้งในประเทศต่าง ๆ

สารบัญ

บทที่ 1 อาเจาะห์และติมอร์-เลสเต

บทที่ 2 มินดาเนา / บังซาโมโร / ภาคใต้ฟิลิปปินส์

บทที่ 3 เมียนมาร์

บทที่ 4 ชายแดนใต้ของไทย

บทที่ 5 ปาเลสไตน์

บทที่ 6 เนปาล

บทที่ 7 ศรีลังกา

หนังสือแนะนำชุด “ความขัดแย้งและสันติภาพ” เดือนตุลาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 89859CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)327.172 บ128CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)327.172 บ128CHECK SHELVES
Political Science Library327.172 บ128DUE 16-03-24
Political Science Library327.172 บ128CHECK SHELVES
Political Science Library327.172 บ128CHECK SHELVES
Political Science Library327.172 บ128CHECK SHELVES

ภูมิภาคตะวันออกกลางในการเมืองโลก : ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลง

ภูมิภาคตะวันออกกลางในการเมืองโลก : ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลง

ได้อธิบายวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยพยายามใช้แนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นกรอบในการอธิบายความขัดแย้ง ความร่วมมือภายในภูมิภาคที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของระบบระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป

หนังสือแนะนำชุด “ความขัดแย้งและสันติภาพ” เดือนตุลาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library327.56 ช642ภCHECK SHELVES
Political Science Library327.56 ช642ภCHECK SHELVES
Political Science Library327.56 ช642ภDUE 04-09-23
Political Science Library327.56 ช642ภDUE 11-03-24
Political Science Library327.56 ช642ภCHECK SHELVES
Political Science Library : Chula Collectionร 23 1636LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection[CU-B] ร 15 017749 2561LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)327.56 ช642ภ 2561DUE 11-03-24
Economics Library327.56 ช642ภCHECK SHELVES

ชมเมืองยิว ชิลเมืองอาหรับ

ชมเมืองยิว ชิลเมืองอาหรับ

สัมผัสดินแดนแห่งอารยธรรมของโลก ที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้สงครามและความรุนแรง ผ่านมุมมองของ "กาญจนา หงษ์ทอง" ที่ผู้อ่านจะได้สัมผัสถึงความคึกคักและมีน้ำใจไมตรีของชาวเมือง ทำให้รู้สึกว่าในความขัดแย้งที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อตะวันตกจนเราคุ้นชินและหวาดกลัวนั้น ยังมีความงดงามในโลกตะวันออกกลางซ่อนอยู่ ภายในเล่มคุณจะเที่ยวไปพร้อมๆ กับเธอใน สหรัฐอารับเอมิเรตส์ โอมาน จอร์แดน บาร์เรน กาตาร์ ปาเลสไตน์ อิสราเอล และซีเรีย ที่ไม่เคยมีเล่มไหนรวมรวบได้ครบเท่านี้มาก่อน!

สารบัญ

- "อิสราเอลเเละปาเลสไตน์" ดินเเดนมหัศจรรรย์ทางศาสนา

- "จอร์เเดน" นครลึกลับเเละโบราณ

- เมืองอัศจรรย์เเห่ง "สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์"

- เเวะชม ดมกลิ่นเสรีภาพที่ "บาห์เรน"

- สลัดความกลัวก่อนย่างเข้า "ซีเรีย"

- "โอมาน" เเผ่นดินรวยน้ำใจ

- เฉิดฉายใน "กาตาร์"

หนังสือแนะนำชุด “ความขัดแย้งและสันติภาพ” เดือนตุลาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)953 ก427ชCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)953 ก427ชCHECK SHELVES

สานสัมพันธ์ด้วยสันติ = We can work it out

สานสัมพันธ์ด้วยสันติ = We can work it out

นำเสนอวิธีการแก้ไขความขัดแย้งโดยใช้การสื่อสารที่มีพลัง ซึ่งคุณมาร์แชลผู้บุกเบิกได้ตั้งชื่อว่า การสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication : NVC) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการร่วมกันหาทางตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย มิใช่การประนีประนอม การแก้ปัญหาที่ทำให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจ จะมีทางเป็นไปได้มากขึ้น ก็ต่อเมื่อคู่ขัดแย้งสามารถสร้างความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนมนุษย์ขึ้นมาได้

หนังสือแนะนำชุด “ความขัดแย้งและสันติภาพ” เดือนตุลาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library : Pamphletจุลสาร 01330LIB USE ONLY
Political Science Library : Pamphletจุลสาร 01330LIB USE ONLY
Political Science Library : Pamphletจุลสาร 01330LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)303 ร933ส 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303 ร933ส 2560CHECK SHELVES
Arts LibraryHM1126 ร281สCHECK SHELVES

มนุษยชาติอันเป็นที่รัก

มนุษยชาติอันเป็นที่รัก

รวบรวมบทความและปาฐกถาที่ "อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์" นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ได้แสดงไว้ในหลายที่หลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงปลายชีวิตของท่าน จึงเป็นทัศนคติที่ผ่านการกลั่นกรองมาเป็นอย่างดี ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านทุกข์ยาก ผ่านประสบการณ์ ชีวิตที่ยากที่จะมีคนพบพาน สังคมและโลกในความมุ่งหมายของท่านคือการได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ท่านเชื่อในอิสระภาพที่อยู่บนพื้นฐานความเห็นคุณค่าและความหมายของคนรอบข้าง อันจะเป็นการนำสังคมมนุษย์ให้ยกระดับสูงขึ้น ศาสนา ผู้นำ การศึกษา ความดีความชั่ว ข่าวสาร เสรีภาพ และอื่น ๆ อีกมากล้วนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อสังคมมนุษย์

หนังสือแนะนำชุด “ความขัดแย้งและสันติภาพ” เดือนตุลาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)089.9591 อ993ม 2558CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)089.9591 อ993ม 2558CHECK SHELVES
Arts LibraryQC16.E5 อ295มCHECK SHELVES

Collection