อนาคตประเทศไทย พุทธศักราช 2585

อนาคตประเทศไทย พุทธศักราช 2585

การศึกษาภายใต้โครงการประเทศไทยในอนาคต (Future Thailand)

มิติที่ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม)

มิติที่ 2 สังคม ชนบท ท้องถิ้น (สถาบันพระปกเกล้า)

มิติที่ 3 การศึกษา (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทีดีอาร์ไอ)

มิติที่ 4 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ทีดีอาร์ไอ)

มิติที่ 5 เศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

มิติที่ 6 เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก เกษตรกรรม และการบริหาร (ทีดีอาร์ไอ)

มิติที่ 7 วัฒนธรรมและภาษาไทย (ราชบัณฑิตยสภา)

มิติที่ 8 การเมือง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

มิติที่ 9 บริบทโลก ปัจจัยคุกคามและความมั่นคงของประเทศ (มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม)

มิติที่ 10 คนเมือง 4.0 และผลงานวิจัยอื่น ๆ ของแผนงานคนไทย 4.0

หนังสือแนะนำชุด “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม" เดือนสิงหาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Architecture Library (Quiet Zone)959.3 ม559อON DISPLAY
Central Library (5th Floor)303.49593 ม559อ 2565CHECK SHELVES

มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ที่มีแนวโน้มกระทบต่อประเทศไทย พ.ศ.2566-2570 = Thailand strategic outlook 2023 -2027

มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ที่มีแนวโน้มกระทบต่อประเทศไทย พ.ศ.2566-2570 = Thailand strategic outlook 2023 -2027

สถานการณ์แวดล้อมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือ ที่เรียกว่า “VUCA World” ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความผันผวน ไม่มีเสถียรภาพ คาดเดาได้ยาก และมีความซับซ้อนและคลุมเครือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความท้าทาย เป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำ เนินวิถีชีวิตและก่อให้เกิดผลกระทบที่อาจมีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากกว่าในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Treat) ในรูปแบบต่าง ๆ ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ การคาดการณ์แนวโน้มภาพในอนาคตของประเทศไทยในระดับยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับผ่านการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning) อย่างมีระบบ

หนังสือแนะนำชุด “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม" เดือนสิงหาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)303.4 ม636 2565CHECK SHELVES

จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ : การเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ขึ้นใหม่ = The turning point: science, society, and the rising culture

จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ : การเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ขึ้นใหม่ = The turning point: science, society, and the rising culture

500 ปีที่ผ่านมา...โลกทั้งโลกค่อย ๆ ถูกครอบงำด้วยชุดความคิดชุดหนึ่ง ที่เริ่มจากซีกโลกตะวันตก ผ่านกระบวนการค้าและการล่าอาณานิคมทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ โดยใช้การศึกษาแบบตะวันตกเป็นเครื่องมือสำคัญ ควบคู่กับการใช้สื่อมวลชนในระยะหลัง

หนังสือแนะนำชุด “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม" เดือนสิงหาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)303.4 ค333จ 2565CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.4 ค333จ 2565CHECK SHELVES
Arts LibraryHM101 ค225จ 2565CHECK SHELVES

Future: ว่าด้วยเวลา ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระบบทุนนิยมดิจิทัล

Future: ว่าด้วยเวลา ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระบบทุนนิยมดิจิทัล

ความคิดด้าน "เวลา" ของมนุษย์ ก็จะดูมีความเปลี่ยนแปลงเฉกเช่นเดียวกับการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ พัฒนาทางปรัญชา ศาสนาและเทคโนโลยี ได้สะท้อนให้เห็นความคิดต่อ "เวลา" ที่เปลี่ยนแปลงไป และแม้มนุษย์จะยังไม่สามารถควบคุม "เวลา" ได้ หากแต่ก็สามารถคาดการณ์แนวโน้มแห่ง "อนาคต" ของมนุษย์ได้อยู่ไม่มากก็น้อย

หนังสือแนะนำชุด “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม" เดือนสิงหาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)301 ก749ฟ 2565CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)301 ก749ฟ 2565CHECK SHELVES
Arts LibraryHM851 ก252ฟ 2565CHECK SHELVES

ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต = Thailand The Great Reset

ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต = Thailand The Great Reset

ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหน...

เราไม่มีทางเลือกนอกจากพยายามมองตาเงี่ยหูฟังกัน

และพูดคุยเพื่อหาเส้นเรื่องที่ทุกคนยอมรับร่วมกันได้

(โดย พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน)

หนังสือแนะนำชุด “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม" เดือนสิงหาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)303.4 ต265 2565CHECK SHELVES

นคราภิวัตน์ไทย : ทางมา ทางไป ทางออก

นคราภิวัตน์ไทย : ทางมา ทางไป ทางออก

สารบัญ

1. เมืองไทยบนทางสามแพร่ง

2. มนุษย์เมืองในยุคแอนโทรโปซีน

3. นคราภิวัฒน์ทั่วไทย

4. กรุงเทพภิวัฒน์บนโลกคู่ขนาน

5. ชานเมืองภิวัฒน์สลับลาย

6. ยานยนต์ภิวัฒน์หลายล้อ

7. แพลตฟอร์มภิวัตฒน์ 24x7

8. เซเว่นภิวัฒน์เปลี่ยนย่าน

9. อนาคตฐานเมืองไทย

10. แพร่งแห่งอนาคตเมือง

11. ตรีศูลแห่งการทำลายล้างและสร้างสรรค์

12. โขดหินหรือวังน้ำวน

13. อนาคตกว้างทางแคบ

หนังสือแนะนำชุด “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม" เดือนสิงหาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Architecture Library (3rd Floor)303.44 อ226น 2566LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 103448ON DISPLAY
Central Library (5th Floor)303.44 อ226น 2566CHECK SHELVES

Collection