สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน (Thailand and ASEAN Information Center-TAIC) เชิญชวนทุกท่านร่วมแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด


ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน (Thailand and ASEAN Information Center-TAIC) เชิญชวนทุกท่านร่วมแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด โดยเป็นหนังสือที่มีขอบเขตหัวข้อดังนี้
✅ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
✅ อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
✅ ไทยศึกษา
✅ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น
โดยคำแนะนำหนังสือจากท่าน จะถูกนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนำมาบริการที่ศูนย์ฯ หากหนังสือผ่านการอนุมัติการจัดซื้อ ทางศูนย์ฯจะแจ้งตอบกลับผ่านทางอีเมล์ท่าน
Book Suggestion: https://forms.office.com/r/c3GRUzs0VL
.
[About TAIC] ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน (Thailand and ASEAN Information Center-TAIC) เป็นห้องสมุดเฉพาะทาง จัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) และข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในด้านต่าง ๆ
.

If TAIC doesn't have the book you need, we welcome all suggestions to purchase books to meet your needs.
In the scope of:
✅ Social Science, Humanities, Political Science, Economics
✅ASEAN Studies and ASEAN Plus.
✅Thai Studies
✅History, Arts and Cultures, and Ethnic groups, etc.
This result will help TAIC to improve resources and collections. All suggestions will be considered by the library. If your suggestion is approved, we will inform you via email.
.
[About TAIC] Thailand and ASEAN Information Center’s services cover academic books and documents in the fields of social sciences, relating to Thailand, Southeast Asian countries, ASEAN countries, ASEAN community and ASEAN Plus.
More Information: https://www.facebook.com/TAIC.Chulalongkorn
Book Suggestion: https://forms.office.com/r/c3GRUzs0VL

Updated by Tinnakorn Chatchaval

Date: 13 January 2023

views 371