รายละเอียดค่าบริการห้องประชุม

ห้องประชุม ความจุ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
(บาท)
ค่าใช้สถานที่
(รวมค่าสาธาณูปโภค)
ค่าสาธาณูปโภค
(กรณียกเว้นค่าใช้สถานที่)
ห้องประชุม 1 ชั้น B25 ที่นั่ง2,5001,5004,000
ห้องประชุมทางไกลชั้น 320 ที่นั่ง2,5001,5004,000
ห้องประชุม 1 ชั้น 330 ที่นั่ง3,6002,2006,000
ห้องประชุม 2 ชั้น 330 ที่นั่ง3,6002,2006,000
ห้องประชุม 3 ชั้น 360 ที่นั่ง7,5004,50012,000
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 430 ที่นั่ง5,0003,0008,500
ห้องประชุม ชั้น 7180 ที่นั่ง18,00011,00030,000
โถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 1138 ตร.ม.2,5001,5004,000
โถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 7278 ตร.ม.4,5003,0007,500

หมายเหตุ

 1. การใช้ห้องเต็มวัน หมายความว่า การใช้ห้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง
 2. การใช้ห้องครึ่งวัน หมายความว่า การใช้ห้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง
 3. กรณีใช้ห้องเกินกว่า 30 นาทีขึ้นไป คิดค่าบริการเฉลี่ยเพิ่มเป็นรายชั่วโมง
 4. กรณีใช้ห้องนอกเวลาทำการต้องเสียค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของเจ้าหน้าที่ตามประกาศสำนักงานวิทยทรัพยากร ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

  (ในเวลาทำการ หมายถึง วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.)

 5. ค่าบริการสำหรับบูธแสดงสินค้า เป็นดังนี้
  1. พื้นที่ขนาด 3 ตารางเมตร (โต๊ะขนาด 1.50 x 2 เมตร พร้อมปลั๊กไฟ 1 จุด) บูธละ 2,000 บาท
  2. ค่าเพิ่มจุดปลั๊กไฟ จุดละ 300 บาท