การขอใช้บริการห้องประชุมจากหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยทรัพยากร

 1. ตรวจสอบจากระบบจองห้องออนไลน์ว่าห้องประชุมสามารถใช้บริการตามวัน เวลา และห้องที่ต้องการใช้ได้หรือไม่
 2. จองห้องประชุมได้ทางระบบจองห้องออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 82901 งานระบบกายภาพคุณอธิป พิมพันดี ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้
  • กำหนดรายละเอียดของงาน เช่น
   • ชื่องานประชุม/ชื่อผู้รับผิดชอบงานประชุม หรือ ชื่อผู้ติดต่อ
   • จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
   • รูปแบบการจัดโต๊ะและเก้าอี้
   • การจัดเลี้ยง อาหารว่าง/อาหารกลางวัน ระบุรายละเอียดที่ต้องการใช้บริการให้ถูกต้อง พร้อมแจ้งงบประมาณการใช้จ่าย โดยระบุชื่อหมวดของงบประมาณที่จะเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
   • วัน–เวลา ที่จะจัดงาน และวัน-เวลา ที่จะติดตั้ง ตกแต่งจัดภายในบริเวณงาน รวมถึงเวลาที่จะเปิดห้องในวันงานด้วย
   • อุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน เช่น Notebook / LCD
  • งานระบบกายภาพอาจเปลี่ยนห้องที่ต้องการใช้เป็นห้องอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับห้องที่ต้องการใช้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานฯ ทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและการประหยัดไฟฟ้า
 3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรืยกเลิกการใช้ห้องประชุมและงานจัดเลี้ยง ผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ด้วยตนเองได้ที่คุณอธิป พิมพันดี โทรศัพท์หมายเลข 82901

  *การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการขอใช้บริการเรื่องห้องประชุมจะต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการอาหารเครื่องดื่มอาหารว่างจะต้องขอเปลี่ยนแปลงการประชุมและจัดเลี้ยงล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
  **การไม่แจ้งแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ หรือยกเลิกคำขอใช้บริการใดๆ ให้ทราบหรือไม่แจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 4. การขอใช้ห้องประชุมเพื่อเตรียมงาน หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ก่อนวันจัดงานจริง จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
 5. งานระบบกายภาพจะสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กำหนดให้ผู้ใช้บริการทราบหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนั้น