Titleต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายเศรษฐกิจการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [25--]-
Descript เล่ม ; 30 ซม

น้ำนม อุตสาหกรรมนมเนย -- ต้นทุน ต้นทุน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1371 ต125 2527CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1371 ต125 2527CHECK SHELVES