Staff Directory

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร (Director)

รศ.ดร.อมร เพชรสม Tel. 0 2218 2906


ฝ่ายบริหาร (Administrative Division)

นางอังคณา บุญเลิศ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) Tel. 0 2218 2900
นาง จุรีย์ คชไกร
น.ส. ทิวาภร ดุลสูงเนิน
นาย ธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ
นาย นพรัตน์ กันปาน
นาง ปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์
น.ส. พิมพ์ คงมา

นาย ไพทูล ประทุมพันธ์
น.ส. วิฑิตา ลักษณ์เทียมจิตร
นาย สกล แหวนทองคำ
นาง สมใจ ภิริยะกากูล
นาย สมชาย ยอดพิกุล


นาย สมศักดิ์ คชไกร
นาง สุรีย์ ทรัพย์สง่า
นาง เสาวนีย์ เฉลิมเทวี
นาย อธิป พิมพันดี
นาง อุษณีย์ ศุขแพทย์หน่วยหอศิลปวิทยนิทรรศน์ Tel. 0 2218 2909
น.ส. รัตนา โฉมจันทร์

หน่วยเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทั่วโลก จุฬาฯ Tel. 0 2218 2905
น.ส. จารุวรรณ ชูติสินธุ

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Development & Information Resource Analysis Center)

น.ส. สายฝน เต่าแก้ว (ผู้จัดการ) Tel. 0 2218 2921
น.ส. กันตา วังกอเพชร
นาง กาญดา วนิชดำรงค์ศักดิ์
น.ส. จันทร์งาม ชูตระกูล
น.ส. จินตวีร์ หรยางกูร
น.ส. ชนิดา จริยาพรพงศ์
นาย ธนัช บุญจันทร์
นาง ภิญญดา นนทปรัชญากุล
น.ส. มณฑา ชลาลัยศิริกุล
นาง วรรณภา รักหลวง
นาง วราวรรณ วีร์วรวงศ์
นาย วสันต์ สุขสุทธิ
น.ส. ศิริพร คำยาด
นาง สมลักษณ์ มิ่งขวัญ
นาง สมัญญา ไตรทิพย์พิทักษ์
น.ส. สราลี สงค์จำเริญ
นาง สุจิตรา ดาโรจน์
นาง สุภาณี หวังวีระ


ศูนย์จัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources Management Center)

น.ส. สายฝน เต่าแก้ว (รักษาการแทน) Tel. 0 2218 2921
นาย กฤษ กำจร
น.ส. กัลยาณี ศศิธร
น.ส. ชนาธิป หลาบมาลา
นาง ธมลวรรณ นาคตระกูล
นาง บังอร พงษ์ทอง
น.ส. มุจรินทร์ ศิริกิจ
น.ส. ศิริวรรณ อินทวิมล
นาย สุวิทย์ มานะทัต


ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย (Information Service for Research and Learning Center)

น.ส. ปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ผู้จัดการ) Tel. 0 2218 2928
น.ส. กนกกร กมลเพ็ชร
น.ส. กรรณิการ์ สุวรรณนิตย์
น.ส. กัลยา ยังสุขยิ่ง
น.ส. ชาดา วิจิตรโสภาพันธ์
น.ส. นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์
นาย ประจวบ หมากเลย์
น.ส. ปิยธิดา ห่อประทุม
น.ส. ภัคพรรณ พานิช
นาง ระเบียบ แสงจันทร์
นาง ศิริพร ไชยชาติ
นาง ศุภกร เมาลานนท์
นาง สุภา บุญศรี
น.ส. สมร ไพรศรี
นาง หรรษา พิสุทธิวงษ์


ศูนย์มรดกภูมิปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Intellectual Heritage Center)

นาง เบญจา รุ่งเรืองศิลป์ (ผู้จัดการ) Tel. 0 2218 2934
น.ส. วิภา จารีวงศ์ไพบูลย์
นาง อนุรักษ์ มั่งมี
.

ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Digital Library Center)

น.ส. อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ (ผู้จัดการ) Tel. 0 2218 2915
น.ส. ไข่มุกข์ พบถาวร
นาง ฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์
นาย ชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์
ดร. เชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา
น.ส. วาสนา เหล่าชินชาติ
น.ส. สุมาลย์ เชื้อสระคู

ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ (International Information Center)

น.ส. พรทิพย์ เอื้ออภัยกุล (ผู้จัดการ) Tel. 0 2218 2952
นาง วิไล อติชาติธเนศวร
น.ส. สุนิสา ชูยิ่ง
.

ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Center for Media Development, Innovation and Technology)

ดร. บรรพต สร้อยศรี (ผู้จัดการ) Tel. 0 2218 2947
มล. กิจจาริณี บำรุงตระกูล
นาย ชัชวาล ศรีสละ
นาย ธนากร ปัญญาฤดีพร
นาย ธีรวัฒน์ บุตรนุช
นาย นราพงค์ เกิดบัวเพชร
น.ส. นัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์
น.ส. ปัญชลี เวียงยิ่ง
น.ส. ปีติมาต สิริธนภัคกุล
นาย พิพัฒน์ ศรีเที่ยง
นาย วรัช แก้วบุญเพิ่ม
นาย วิโรจน์ ลาภทรัพยทวี
นาง ศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์
นาย สุชิน แควน้อย
นาง สุวรรณา บุญเสริม
นาย อภิชัย ทะนัน

ศูนย์เอกสารประเทศไทย (Thailand Information Center)

น.ส. ฐิตยารัตน์ อินทวงศ์ (ผู้จัดการ) Tel. 0 2218 2956
นาย ธำรงค์ มะลิอ่อง
นาง รุ่งฤดี นิลวิเชียร
น.ส. นิพา แซ่อึ่ง
น.ส. วิชสรา อินทรัตน์
น.ส. พิมพ์นภา อมฤตวรชัย
นาง สุธิดา สวัสดิ์นที
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App