ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำนักงานวิทยทรัพยากรได้ดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง จัดการงาน และจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และดูแล ให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีอาชีวอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้รับความปลอดภัยปราศจากภัยคุกคาม ไม่มีอันตรายและความเสี่ยงใดๆ ตลอดเวลาที่ดำเนินกิจกรรมภายในสำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001: 2018


สถิติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน