งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำนักงานวิทยทรัพยากรได้ดำเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง จัดการงาน และจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และดูแล ให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีอาชีวอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้รับความปลอดภัยปราศจากภัยคุกคาม ไม่มีอันตรายและความเสี่ยงใดๆ ตลอดเวลาที่ดำเนินกิจกรรมภายในสำนักงานวิทยทรัพยากร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่


สถิติด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน