Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  Searching   /  How to start searching

How to start searching


ฐานข้อมูลห้องสมุด (Chulalinet Library Catalog) | คู่มือสืบค้นผ่าน Chulalinet Library Catalog

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Library Information Network – CHULALINET) สามารถสืบค้นรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร จุลสาร รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโสตทัศน์ ทางออนไลน์ (Online Public Access Catalog - OPAC) ที่ http://library.car.chula.ac.th


ฐานข้อมูลศูนย์เอกสารประเทศไทยและประชาคมอาเซียน (Thailand and ASEAN Information Center Database – TAIC)

ครอบคลุมเอกสารและทรัพยากรสารสนเทศคัดสรรด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง อาเซียน กว่า 90,000 รายการ พร้อมรายการบรรณานุกรม บทคัดย่อและดรรชนีสืบค้นเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารเหล่านี้จัดเก็บที่ศูนย์เอกสารประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากรฯ สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายจุฬาฯ (CU Network) ได้ที่ http://library.car.chula.ac.th:81/


ระบบการสืบค้นข้อมูล CU Single Search - EBSCO Discovery Service (EDS) | คู่มือสืบค้นผ่าน CU Single Search

ระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากหลายฐานข้อมูลพร้อมกัน และเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม สามารถสืบค้นครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุดเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศรวมทั้งความรู้ที่ต้องการได้สะดวกและรวดเร็ว สืบค้นผ่านเครือข่ายจุฬาฯ (CU Network) ได้ที่ http://eds.a.ebscohost.com/


คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository – CUIR) | คู่มือสืบค้นผ่าน CUIR

คลังผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัลฉบับเต็ม ได้แก่ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ชุดการเรียนการสอน การบรรยาย คู่มือ แนวปฏิบัติที่ดี และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการในรูปแบบ Open Access สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ http://cuir.car.chula.ac.th


ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Reference Databases) | คู่มือการใช้งาน CU Reference Databases

กลุ่มฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมฐานข้อมูลสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ข้อมูลเป็นรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและโทของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เข้าใช้บริการผ่านเครือข่ายจุฬาฯ (CU Network) ได้ที่ http://www.car.chula.ac.th/curef.php


ฐานข้อมูลประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Communities of Practice, Chulalongkorn University – CoP)

คลังสารสนเทศประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัย ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน สถานที่และข้อมูลการติดต่อ ตำแหน่งบริหาร ประวัติการศึกษา สาขาความเชี่ยวชาญ กิจกรรมทางวิชาการ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ โครงการและแหล่งทุนอุดหนุน รางวัลที่ได้รับ และข้อมูลอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ สามารถเข้าใช้ได้ที่ http://www.car.chula.ac.th/cop


ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online - ThaiJO)

แหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP) สามารถเข้าใช้ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries - UCTAL)

ฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ThailLIS) เข้าใช้ได้ที่ http://uc.thailis.or.th

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Thai Digital Collection - TDC)

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลงานนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร สังกัดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย เข้าใช้ได้ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram