TH | EN

Turnitin

Turnitin เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ (Similarity index)

ผู้ใช้งานโปรแกรม Turnitin ประกอบด้วย อาจารย์ และนิสิต ซึ่งมีวิธีการเข้าใช้และมีบทบาทการใช้งานโปรแกรมแตกต่างกัน ดังนี้

 1. อาจารย์

  สำหรับอาจารย์ที่ต้องการใช้บริการ Turnitin ให้กรอกข้อมูลแจ้งความจำนงมาที่ https://forms.gle/kvJ2PW1Mx5n9xYue7 เมื่อเพิ่มชื่อในระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลจากระบบส่งไปยังอีเมลจุฬาฯ ของท่าน เพื่อสร้างบัญชี Turnitin หลังจากได้รับอีเมล ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  คู่มือการใช้ Turnitin ประเภท "Instructor"

 2. นิสิต
  1. เริ่มต้นใช้งานโดยการ create account ของตนเองด้วยอีเมล์จุฬาฯ (...@student.chula.ac.th)
  2. เลือกประเภทผู้ใช้เป็น "Student"
  3. นิสิตต้องทราบ Class ID และ Class enrollment password ที่ "Instructor" หรืออาจารย์เจ้าของรายวิชาเป็นผู้สร้าง ในการเข้าไปส่งงานของรายวิชานั้นๆ

  คู่มือการใช้ Turnitin ประเภท "Student"