บริการแปลงสื่อ

ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ความทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์และความสำคัญของแต่ละเหตุการณ์ในอดีตที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภาพถ่าย สื่อวิดีทัศน์ หรือสื่อเสียง จึงจัดให้มีบริการแปลงสื่อ เพื่อการสงวนรักษา และเพื่อให้สื่อมัลติมีเดียกลับมามีชีวิตที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ได้อีกครั้ง โดยรับแปลงเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ในหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ

รายละเอียดค่าบริการผลิตสื่อมัลติมีเดียตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถติดต่อสอบถามค่าบริการผลิตสื่อได้ที่
ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร
โทร. 02-2182946, 02-2181935
อีเมล