วิชญมาลา : รวมบทความภาษาและวรรณคดีไทย

วิชญมาลา : รวมบทความภาษาและวรรณคดีไทย

บทความวิชาการด้านภาษาและวรรณคดีไทยที่รวมพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานค้นคว้าวิจัยของนิสิตคณะอักษรศาสตร์และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้นำเสนอในการประชุม วิชญมาลาภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ งานศึกษาในเชิงประวัติและพัฒนาการของคำไทย การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและเพศสภาวะ การศึกษาขนบในวรรณคดีไทยโบราณ การวิจารณ์สังคม เศรษฐกิจและการเมืองในวรรณกรรมยุคเปลี่ยนผ่าน การศึกษาการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมร่วมสมัย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionอ 15 016294LIB USE ONLY
Central Library (4th Floor)495.91 ว535CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4225 ว232CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4225 ว232CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4225 ว232CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 89929CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 89929CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 77