ศิลปะการพูดให้เป็นเลิศ (The Art of Effective Speaking)

ศิลปะการพูดให้เป็นเลิศ (The Art of Effective Speaking)

… ศาสตร์แห่งการพูด เล่มนี้ มีความแตกต่างไปจากศิลปะการพูดฉบับอื่น ๆ คือ ผู้เขียนไม่ได้เริ่มต้นการสอนวิธีพูดแบบเดิม ๆ แต่กลับแทงทะลุสู่ปัญหาเกี่ยวกับผู้ฟัง อันเป็นตัวนำไปสู่ความล้มเหลวในการพูดแทน ทั้งยังบอกหนทางกำจัดจุดอ่อนนี้ออกไปด้วยวิธีการอันแยบยล... (คำนำ)

เนื้อหาประกอบด้วย 3 ภาค

ภาคที่ 1 สร้างคำพูดตรึงจิตใจ ละลายนิสัยการฟังที่ไม่ดี – ทำความเข้าใจกับกระบวนการฟัง เอาชนะการฟังที่ไม่ดีได้ วิธีเตรียมตัวพูดชนิดสะกดผู้ฟังให้ตั้งใจ วิธีรวบรวมความคิดเพื่อพูดให้น่าฟัง การพูดให้น่าฟัง วิธีทำให้ผู้ฟังมีความตั้งใจฟังอยู่ต่อไป...

ภาคที่ 2 การเป็นเจ้าแห่งศิลปะการสื่อสาร “ที่น่าฟัง” – วิธีเป็นเจ้าแห่งศิลปะของการชักชวนเกลี้ยกล่อมผู้คน การเอาใจเขามาใส่ใจเราสร้างผลสัมฤทธิ์ต่อความคิดได้ ต้องสื่อสารอารมณ์เท่ากับสื่อสารความคิด วิธีขุดให้ลึกด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง วิธีเรียกร้องปฏิกิริยาแม้เมื่อคุณอ่านให้ฟัง วิธีเสริมการฟัง

ภาคที่ 3 การใช้ทักษะการพูดและการฟัง สื่อสารในการประชุม – วิธีเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารในฐานะผู้นำหรือมีส่วนร่วมการประชุม การประชุมเพื่อพูดเรื่องการขายที่น่าฟัง วิธีเตรียมตัวสำหรับการประชุมที่มีเพียง 2 คน และมีส่วนร่วมในนั้น

หนังสือแนะนำ “การพูดและวาทศิลป์” เดือน พฤศจิกายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)808.51 ก677ศ 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)808.51 ก677ศ 2563DUE 15-12-21

updated by Sumal Chausaraku

views 128