คิด/เห็น/เป็นภาพ (Visual Thinking)

คิด/เห็น/เป็นภาพ (Visual Thinking)

… หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบความคิดที่ช่วยสร้าง “วิธี” คิดใหม่ด้วยการใช้ภาพวาดแบบง่าย ๆ เพื่อให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น สนุกขึ้น และเห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาเทคนิคการสื่อสาร การเรียนรู้ หรือ การประชุมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ทั้งยังประยุกต์การใช้เครื่องมือ Visual Thinking เข้ากับการเรียน การทำงาน ตลอดจนการสื่อสารในครอบครัว คนทำงานตั้งแต่จำนวนน้อยจนถึงกลุ่มใหญ่ ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ... (คำนำ)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 5 บท

  • Chapter 1: เห็นภาพให้ตรงกันก่อน ทำไมต้องวาด – การวาดภาพอยู่ในตัวเรา สมองของเราก็ชอบภาพ แล้วอะไรที่ทำให้เราไม่วาด วาดแบบไหนถึงจะช่วย ปัจจุบันการใช้ภาพยังเป็นเรื่องสำคัญ
  • Chapter 2: ลงมือวาด – เตรียมของก่อนวาด วาดให้เห็น เทคนิควาดง่าย ๆ ให้ใช้งานได้ แปลความเป็นภาพที่ใช้บ่อย ๆ ทบทวนกันนิดก่อนไปต่อ
  • Chapter 3: จดบันทึกด้วยภาพ การใช้งาน Visual Note-taking – ประโยชน์ของภาพช่วย 4 ด้าน ส่วนผสมของ Visual Note-taking ลงมือใช้ภาพช่วยบันทึกหลาย ๆ แบบ ใช้ภาพ/สมุดบันทึกของเราต่อ
  • Chapter 4: ใช้ภาพให้เราร่วมมือกัน กับการทำ Visual Collaboration – การใช้ภาพช่วยเวลาเราทำงานด้วยกัน สร้าง template ไว้ช่วยคุยกัน Metaphor Template การใช้ภาพในการทำงานร่วมกัน เปิดทางให้คนในทีมวาดด้วยกัน การใช้ภาพในการนำเสนอ
  • Chapter 5: ก้าวต่อไป Your Adventure – การเดินทางของเราที่ผ่านมา วาดก่อนค่อยคิดตามภาพไป ลองอะไรใหม่ ๆ หาสไตล์ของเราเอง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ก้าวต่อไป...

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.3 ว294ค 2563DUE 31-07-21
Central Library (5th Floor)153.3 ว294ค 2563DUE 05-07-21

updated by Sumal Chausaraku

views 97