Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ผู้หญิงญี่ปุ่น เพื่อเธอ-เท่าเทียม

ผู้หญิงญี่ปุ่น เพื่อเธอ-เท่าเทียม

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือในชุดโครงการวิจัยและจัดทำหนังสือโมโนกราฟภายใต้โครงการ Contemporary Japanese Studies วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และความก้าวหน้าในการวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ผู้เขียนได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้หญิงญี่ปุ่นนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 และนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสังคมที่มีส่วนร่วมของชายหญิงภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโชอาเบะ และอภิปรายให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมญี่ปุ่นที่ดำเนินมาจนถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ คือการส่งเสริมให้ผู้หญิงที่เป็นแม่ยังคงอยู่ในตลาดแรงงาน ซึ่งสวนทางกับแนวคิดที่หยั่งรากลึกในสังคมญี่ปุ่นที่ผ่านมาในอดีตว่า ผู้หญิงที่มีบุตรจะต้องออกจากงานเพื่อทุ่มเทในการเลี้ยงบุตร... (คำนำ)

ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหา ดังนี้ พัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยโอกาสจ้างงานที่เท่าเทียม สู่การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของชายหญิง และปัญหา “มะตะฮะระ”: ความขัดแย้งเมื่อแรงงานเป็นแม่ พร้อมบทสรุป เมื่อสังคมญี่ปุ่นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหา มะตะฮะระ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สตรี” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)331.40952 ป619ผ 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)331.40952 ป619ผ 2560CHECK SHELVES
Arts LibraryHD6197 ป236ผ 2560CHECK SHELVES
Arts LibraryHD6197 ป236ผ 2560CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram