Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ผู้หญิงญี่ปุ่น เพื่อเธอ-เท่าเทียม

ผู้หญิงญี่ปุ่น เพื่อเธอ-เท่าเทียม

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือในชุดโครงการวิจัยและจัดทำหนังสือโมโนกราฟภายใต้โครงการ Contemporary Japanese Studies วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และความก้าวหน้าในการวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ผู้เขียนได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้หญิงญี่ปุ่นนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 และนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสังคมที่มีส่วนร่วมของชายหญิงภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโชอาเบะ และอภิปรายให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมญี่ปุ่นที่ดำเนินมาจนถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ คือการส่งเสริมให้ผู้หญิงที่เป็นแม่ยังคงอยู่ในตลาดแรงงาน ซึ่งสวนทางกับแนวคิดที่หยั่งรากลึกในสังคมญี่ปุ่นที่ผ่านมาในอดีตว่า ผู้หญิงที่มีบุตรจะต้องออกจากงานเพื่อทุ่มเทในการเลี้ยงบุตร... (คำนำ)

ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหา ดังนี้ พัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยโอกาสจ้างงานที่เท่าเทียม สู่การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของชายหญิง และปัญหา “มะตะฮะระ”: ความขัดแย้งเมื่อแรงงานเป็นแม่ พร้อมบทสรุป เมื่อสังคมญี่ปุ่นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหา มะตะฮะระ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สตรี” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2563
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram