ก้าวแห่งความสำเร็จกับการพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2015

ก้าวแห่งความสำเร็จกับการพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2015

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการทุกระดับ จึงได้นำระบบบริหารจัดการคุณภาพองค์กร ตามข้อกำหนด ISO 9001: 2015 มาใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการห้องสมุด (Library service) อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ภายใต้นโยบายคุณภาพ “เข้มแข็งภายใน ถูกใจลูกค้า เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และมีค่านิยมองค์กรร่วมกันคือ “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน มุ่งมั่นความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม คิดและทำเพื่อสังคม”

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานดังกล่าว สำนักงานวิทยทรัพยากร จึงก้าวผ่านสู่ความสำเร็จในการนำระบบบริหารจัดการคุณภาพองค์กรมาใช้ในการบริหารจัดการ และได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร

ในโอกาสแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการบริหารจัดการคุณภาพองค์กรดังกล่าว สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 9:00-10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร รับมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 จาก ผู้บริหาร บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานวิทยทรัพยากรจะมุ่งมั่นในการธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของบริการ และไม่หยุดยั้งในการนำระบบบริหารจัดการคุณภาพองค์กรใหม่ๆ ในระดับสากลมาพัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่องและตลอดไป เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและบริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักงานวิทยทรัพยากรที่จะส่งมอบให้กับผู้รับบริการทุกระดับบด้วยความประทับใจตามมาตรฐานระดับสากล


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ก้าวแห่งความสำเร็จกับการพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2015
ก้าวแห่งความสำเร็จกับการพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2015
ก้าวแห่งความสำเร็จกับการพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2015
ก้าวแห่งความสำเร็จกับการพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2015
ก้าวแห่งความสำเร็จกับการพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2015

updated by Chanapat Ekkawat

views 2905